Actualització RGPD i quotes curs 2018-2019

Amb l’objectiu d’adaptar-nos a la nova normativa de la Unió Europea sobre tractament de dades personals (Reglament general de protecció de dades, RGPD), d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018, hem actualitzat els termes de la cessió.
Fins ara, eren vigents els anomenats drets ARCO (dret d’accés, dret de rectificació, dret de cancel·lació —a partir d’ara, amb el nou reglament, anomenat dret de supressió— i dret d’oposició), als quals s’afegeixen els drets nous que estableix el Reglament: el dret a l’oblit, el dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.
Per això necessitem que complimenteu aquests dos formularis que adjuntem a continuació:

  1. Autorització́ relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació́ de dades de caràcter personal i de material que elaboren (menors d’edat) per part de l’AMPA https://goo.gl/forms/JiTYqVVrxzt44n8e2
  2. Formulari d’inscripció/actualització de dades AMPA Escola Betúlia Curs 2018-2019 https://goo.gl/forms/SCDy8Uzz8wrsxOnf2

En el cas de voler notificar algun canvi en la forma de pagament respecte el curs anterior, o ser un nou membre de l’escola,  cal també complimentar el següent formulari (En cas negatiu, es farà el càrrec al compte facilitat l’any passat) https://drive.google.com/file/d/0BxyDEkTP0WdYTnNhOGRsbFBTV0k/view?usp=sharing i entregar-lo a la Bústia de l’AMPA en paper a l’escola, o bé per correu electrònic a contacte@ampabetulia.cat

El termini màxim per complimentar els formularis i entregar la documentació serà el proper 1 de febrer de 2019.
Les quotes del curs 2018-2019 es faran efectives la setmana del 11 de febrer.
Quedem a la vostra disposició.

Junta Directiva de l’AMPA