L’AMPA

Què és l’AMPA Betúlia?
Quins serveis ofereix l’AMPA a les famílies?
Qui és la Junta Directiva?

La Junta Directiva és l’òrgan gestor de l’associació i està formada per pares i mares voluntaris designats a l’Assamblea General, que durant un periòde de quatre anys es comprometen a desenvolupar els objectius de l’associació. La composició de la junta d’enguany és la següent:

Quins son els Objectius de l’associació?

Els objectius de l’associació, segons indica l’article 4rt dels estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària del 13/11/2008, són:

  1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  2. Promoure la participació dels pares dels alumnes en les activitats del centre.
  3. Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en al control i la gestió del centre sempre que això no representi una ingerència en l’organització tècnica, ni en el desenvolupament de la vida escolar.
  4. Promoure la representació i la participació dels pares en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
  5. Vetllar o realitzar en el seu cas, activitats a través de les quals el centre pogués desenvolupar un treball social eficaç entre els alumnes que ho necessitin mitjançant la creació i promoció de fons per a beques, bosses d’estudis, estímuls i ajudes.
  6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  7. Promoure les activitats de formació de pares, tant des de la vessant cultural com de l’especific de responsabilització en l’educació familiar.
  8. Promoure i gestionar les activitats extraescolars.
Quina és la quota d’associat?

La quota d’associat és de 50 € anuals per família amb 1 fill/a i 60 € anuals a partir de 2 fills.  Aquesta quota es decideix a l’Assemblea General, que es celebra habitualment a mitjans d’octubre, i es cobra per domiciliació bancària a finals d’octubre-novembre.